อัตราค่าบริการพร้อมพนักงานขับรถ   เริ่มต้นที่ 3,500 บาท / เที่ยว

รุ่นรถที่ให้บริการ   Alphard Hybrid , Alphard (ยกเลิกการให้บริการ)

เส้นทางการให้บริการ กรุงเทพมหานคร , ปริมณฑล , พระนครศรีอยุธยา , ฉะเชิงเทรา , สมุทรสงคราม , ชลบุรี , พัทยา , ท่าเรือศรีราชา , ท่าเรือแหลมฉบัง , ระยอง , ปราจีนบุรี , ชะอำ , หัวหิน , ปราณบุรี 

รายละเอียดของการให้บริการ
1. บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
2. อัตราค่าบริการรวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วนเรียบร้อยแล้ว ไม่รวมค่าที่จอดรถ (หากมี)
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการรับ 1 จุด และ ส่ง 1 จุด เท่านั้น หากมีความประสงค์ต้องการให้หยุดรถ เพื่อรับส่งตามจุดต่างๆ เพิ่มเติม จะคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท / จุด
  (เฉพาะเส้นทางการเดินรถในเส้นทางเดียวกันเท่านั้น) หากมีการหยุดรถมากกว่า 1 จุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการเป็นอัตราค่าบริการในแพ็คเกจอื่นๆ
  ตามความเหมาะสม
4. กรณีใช้บริการแบบไป-กลับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรอเพื่อเดินทางกลับ ภายในระยะเวลาการรอไม่เกิน 1 ชั่วโมง (หากต้องการใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ชั่วโมงในการทำกิจธุระ
   ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการแบบรายชั่วโมง หรือรายวัน จะเหมาะสมกับการใช้บริการมากกว่า)

หมายเหตุ เงื่อนไขการให้บริการจากราคาโปรโมชั่นจะแตกต่างกับการซื้อบริการด้วยราคาปกติ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของการให้บริการในแต่ละโปรโมชั่นอีกครั้ง

การจองและการยกเลิก
1. กรุณาทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandluxurycarservice.com เท่านั้น
2. กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างต่ำ 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง  
3. กรุณาระบุแจ้งเวลานัดรับที่ชัดเจนตามความประสงค์ของผู้เดินทาง ทางบริษัทฯ จะยึดถือเวลานัดรับที่ท่านได้แจ้งยืนยันการจองบริการเพื่อประกอบการให้บริการ 
4. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางที่ได้ถูกระบุไว้ในใบยืนยันการเดินทางแล้ว บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งละ 1,000 บาท 
   ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะการให้บริการ ซึ่งอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
5. หากทำการยกเลิกบริการก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียม 25% ของอัตราค่าบริการ
6. หากทำการยกเลิกบริการภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียม 50% ของอัตราค่าบริการ
7. หากผู้เดินทางไม่แสดงตนตามวันและเวลาในการเดินทางและไม่มีการแจ้งยกเลิกบริการ บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียม 100% ตามอัตราค่าบริการ

นโยบายของบริษัทฯ
1. อนุญาตให้ลูกค้าสามารถนั่งโดยสารในแต่ละเที่ยวการเดินทางได้ 5 ท่านเท่านั้น
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางรับส่งทุกเส้นทาง ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ความไม่สงบของบ้านเมือง เหตุการณ์ประท้วง 
   การปิดสถานที่เข้าออกในสถานที่ต่างๆ การเกิดอุทกภัย รวมไปถึงกรณี หากเกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัยของรถยนต์คันที่ให้บริการได้เกิดเหตุขัดข้องกะทันหัน 
   โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเต็มจำนวน 100% ภายหลังจากที่ได้ข้อยุติและเจรจากันเรียบร้อยแล้ว          
   ทั้งสองฝ่าย ระหว่างฝ่ายลูกค้าและฝ่ายตัวแทนจากทางบริษัทฯ
3. ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ อันเป็นเหตุมาจากลูกค้าผู้ใช้บริการ เช่น การทำน้ำหกลงส่วนใดๆ ภายในรถที่เป็นระบบไฟฟ้า , รอยขีดข่วนลึก , 
   คราบเปื้อน ฝังลึก ฯลฯ ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านี้  ทางบริษัทฯ จะขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ท่านตามอัตราค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง
   ในการนำรถเข้ารับบริการจากศูนย์ฯ
4. กรณีที่ท่านได้จองบริการให้แก่ผู้อื่น หากเกิดปัญหาใดๆ หรือความเสียหายต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง อันเป็นเหตุมาจากผู้โดยสารภายในรถ ทางบริษัทฯ จะถือเป็น
   ความรับผิดชอบของลูกค้าผู้ที่ทำการจองและสั่งซื้อบริการ
5. ท่านสามารถนำสัมภาระขึ้นรถได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงน้ำหนักและความปลอดภัยในการเดินทาง และอนุญาตให้วางสัมภาระในพื้นที่วางสัมภาระเท่านั้น 
   ไม่อนุญาตให้วางบนเบาะหรือส่วนอื่นที่อาจทำให้รถเกิดความเสียหาย
6. พนักงานขับรถจะให้บริการในการขับขี่ที่ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.
7. ภายในห้องโดยสารมีการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ (Driving Recorder) เพื่อดูแลความเรียบร้อยและควบคุมความปลอดภัย
8. ภายในรถยนต์ได้ติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อควบคุมการเดินทาง
9. ภายในรถยนต์มีบริการฟรีสำหรับสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดทั้งการเดินทาง ทั้งนี้ หากเครื่องกระจายสัญญาณเกิดความบกพร่องจนไม่สามารถใช้งานได้จากเหตุสุดวิสัย
   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ
10. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ ภายในตัวรถยนต์ หากท่านต้องการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษใดๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านระหว่างการเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
   เพื่อแจ้งความประสงค์ก่อนทำการยืนยันการเดินทาง
11. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์ทุกชนิดเดินทางโดยสารด้วยตลอดการเดินทาง
12. ไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือสิ่งอื่นใดที่มีกลิ่นฉุนเข้ามาภายในรถยนต์
13. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ เล่นการพนัน และดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายในรถยนต์ตลอดการเดินทาง
14. ห้ามมิให้ลูกค้าทุกท่านประพฤติ ปฏิบัติ หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งและผิดต่อศีลธรรม ประเพณี และขัดต่อกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ การกระทำอันใดที่ขัดต่อ
   กฎหมาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ
15. เส้นทางรับส่งสนามบิน (Airport Transfers) จากจุดต้นทางไปยังสนามบินต่างๆ พนักงานขับรถจะรอรับท่านตามเวลานัดหมายที่ระบุไว้ในใบยืนยันการเดินทาง 
   ท่านสามารถล่าช้าได้ไม่เกิน 15 นาที ทั้งนี้ หากท่านล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
16. เส้นทางรับส่งสนามบิน (Airport Transfers) จากสนามบินต่างๆ ไปยังจุดหมายปลายทาง พนักงานขับรถจะรอรับท่านตามเวลานัดหมายที่ระบุไว้ในใบยืนยันการเดินทาง 
   ท่านสามารถล่าช้าได้ไม่เกิน 60 นาที ทั้งนี้ หากท่านล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
17. เส้นทางรับส่งสนามบิน (Airport Transfers) ในกรณีจุดรับที่สนามบิน พนักงานขับรถจะจอดรถรอรับท่านตามเวลานัดหมายตรงเวลาที่หน้าประตูหมายเลขต่างๆ 
   ตามที่ระบุไว้ในใบยืนยันการเดินทาง หากท่านล่าช้าเกินเวลาที่นัดหมาย พนักงานขับรถจะนำรถไปจอดรอท่านที่อาคารจอดรถภายในสนามบิน (ระยะเวลาการรอไม่เกิน 60 นาที 
   นับจากเวลานัดหมาย)
18. เส้นทางรับส่งสนามบิน (Airport Transfers) ในกรณีจุดรับที่สนามบิน หากท่านต้องการให้พนักงานขับรถรอรับท่านที่บริเวณยกป้ายรับผู้โดยสาร ท่านต้องแจ้งความประสงค์
   โดยเฉพาะ เพื่อระบุรายละเอียดลงในใบยืนยันการเดินทาง
19. เส้นทางรับส่งตามจุดประสงค์ต่างๆ (Any Purpose Transfers) พนักงานขับรถจะรอรับท่านตามเวลานัดหมายที่ระบุไว้ในใบยืนยันการเดินทาง ท่านสามารถล่าช้าได้ไม่เกิน 15 นาที
    ทั้งนี้ หากท่านล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
20. กรุณาอย่าทิ้งทรัพย์สินมีค่าไว้ภายในรถยนต์ และโปรดตรวจสอบทรัพย์สินของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกจากรถ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากทรัพย์สิน
   ของท่านเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
21. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดของบริการ เงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และหากมี
   กรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

อัตราค่าบริการพร้อมพนักงานขับรถ   ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ (กรุณาตรวจสอบราคาที่หน้า "Car รุ่นรถ")

รุ่นรถที่ให้บริการ   Maybach S500 edition , BMW Series 7 Hybrid , Mercedes Benz S500e , Mercedes Benz Sprinter , Mercedes Benz S300 Bluetec Hybrid ,
                  Lexus RX 450h Hybrid , Volvo XC90 Hybrid , BMW X5 Hybrid , Mercedes Benz GLE500 Exclusive Hybrid , Alphard Hybrid , Alphard ,
                  Mercedes Benz Vito , Volk Caravelle , Lexus GS 200T  

เส้นทางการให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการ  
  - สามารถใช้เดินทางได้ทั่วประเทศ และ ไม่จำกัดระยะทาง (สำหรับบางรุ่นเท่านั้น)
  - สามารถเลือกเวลาเริ่มต้นการเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
  - บริการนี้ยังไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และ ค่าที่จอดรถ (กรุณาชำระเงินทันทีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น)

หมายเหตุ เงื่อนไขการให้บริการจากราคาโปรโมชั่นจะแตกต่างกับการซื้อบริการด้วยราคาปกติ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของการให้บริการในแต่ละโปรโมชั่นอีกครั้ง

การจองและการยกเลิก

1. กรุณาทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandluxurycarservice.com เท่านั้น
2. กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างต่ำ 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง  
3. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางที่ได้ถูกระบุไว้ในใบยืนยันการเดินทางแล้ว บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งละ 1,000 บาท 
   ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะการให้บริการ ซึ่งอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
4. หากทำการยกเลิกบริการก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียม 25% ของอัตราค่าบริการ
5. หากทำการยกเลิกบริการภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียม 50% ของอัตราค่าบริการ
6. หากผู้เดินทางไม่แสดงตนตามวันและเวลาในการเดินทางและไม่มีการแจ้งยกเลิกบริการ บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียม 100% ตามอัตราค่าบริการ

นโยบายของบริษัทฯ
1. ลูกค้าต้องชำระเงินประกันเพื่อเป็นวงเงินใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และค่าที่จอดรถ จำนวน 3,000 บาท โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินประกันภายใน 48 ชั่วโมง 
  ก่อนถึงกำหนดวันเดินทาง
2. ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินประกันให้แก่ท่านภายหลังจากที่ได้คำนวณยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการฯ หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ
3. สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการรถเช่ารายวันเพื่อเดินทางออกนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือเพื่อเดินทางออกไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดและมีการค้างคืน
  ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเรียกเก็บค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานขับรถ 800 บาท/คืน โดยท่านจำเป็นต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่พนักงานขับรถในทันที ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการใช้บริการ 
  ในแต่ละวัน
4. พนักงานขับรถจะให้บริการไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน หากล่วงเวลาจะคิดค่าบริการ 300 บาท/ชั่วโมง (จำกัดการทำงานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง/วัน)
5. เวลาสิ้นสุดของการให้บริการในแต่ละวัน คือ เวลาไม่เกิน 23:59 น. ซึ่งท่านสามารถเริ่มใช้บริการฯ ได้ตั้งแต่ เวลา 00:00 น. ของแต่ละวัน หากท่านเริ่มใช้บริการฯ 
  ในเวลา 00:00 น. เวลาการให้บริการฯ จะครบ 10 ชั่วโมง ที่เวลา 10:00 น. ทั้งนี้หากท่านเริ่มใช้บริการฯ หลังเวลา 14:00 น. หรือช้ากว่านั้น ท่านจะเสียสิทธิ์จำนวนชั่วโมงที่สามารถ
  ใช้บริการฯ ได้ 10 ชั่วโมง/วัน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ ได้ให้สิทธิ์ไว้แก่ลูกค้า
6. ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการให้เวลาพักแก่พนักงานขับรถในทุกๆ 4 ชั่วโมง ครั้งละประมาณ 10-15 นาที ในกรณีเดินทางออกไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อความปลอดภัยอันสูงสุด
  ในการเดินทางแก่ท่านลูกค้าคนสำคัญ
7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางรับส่งทุกเส้นทาง ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ความไม่สงบของบ้านเมือง เหตุการณ์ประท้วง 
   การปิดสถานที่เข้าออกในสถานที่ต่างๆ การเกิดอุทกภัย รวมไปถึงกรณี หากเกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัยของรถยนต์คันที่ให้บริการได้เกิดเหตุขัดข้องกะทันหัน 
   โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเต็มจำนวน 100% ภายหลังจากที่ได้ข้อยุติและเจรจากันเรียบร้อยแล้ว          
   ทั้งสองฝ่าย ระหว่างฝ่ายลูกค้าและฝ่ายตัวแทนจากทางบริษัทฯ
8. ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ อันเป็นเหตุมาจากลูกค้าผู้ใช้บริการ เช่น การทำน้ำหกลงส่วนใดๆ ภายในรถที่เป็นระบบไฟฟ้า , รอยขีดข่วนลึก , 
   คราบเปื้อน ฝังลึก ฯลฯ ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านี้  ทางบริษัทฯ จะขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ท่านตามอัตราค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง
   ในการนำรถเข้ารับบริการจากศูนย์ฯ
9. กรณีที่ท่านได้จองบริการให้แก่ผู้อื่น หากเกิดปัญหาใดๆ หรือความเสียหายต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง อันเป็นเหตุมาจากผู้โดยสารภายในรถ ทางบริษัทฯ จะถือเป็น
   ความรับผิดชอบของลูกค้าผู้ที่ทำการจองและสั่งซื้อบริการ
10. ท่านสามารถนำสัมภาระขึ้นรถได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงน้ำหนักและความปลอดภัยในการเดินทาง และอนุญาตให้วางสัมภาระในพื้นที่วางสัมภาระเท่านั้น 
   ไม่อนุญาตให้วางบนเบาะหรือส่วนอื่นที่อาจทำให้รถเกิดความเสียหาย
11. พนักงานขับรถจะให้บริการในการขับขี่ที่ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.
12. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ใช้รถเพื่อการเดินทางขึ้นเขาหรือทางสูงชัน รวมถึงการเดินทางไปยังถนนลูกรังหรือถนนที่ไม่ลาดยาง
13. ภายในห้องโดยสารมีการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ (Driving Recorder) เพื่อดูแลความเรียบร้อยและควบคุมความปลอดภัย
14. ภายในรถยนต์ได้ติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อควบคุมการเดินทาง
15. ภายในรถยนต์มีบริการฟรีสำหรับสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดทั้งการเดินทาง ทั้งนี้ หากเครื่องกระจายสัญญาณเกิดความบกพร่องจนไม่สามารถใช้งานได้จากเหตุสุดวิสัย
   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ
16 ไม่อนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ ภายในตัวรถยนต์ หากท่านต้องการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษใดๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านระหว่างการเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
   เพื่อแจ้งความประสงค์ก่อนทำการยืนยันการเดินทาง
17. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์ทุกชนิดเดินทางโดยสารด้วยตลอดการเดินทาง
18. ไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือสิ่งอื่นใดที่มีกลิ่นฉุนเข้ามาภายในรถยนต์
19. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ เล่นการพนัน และดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายในรถยนต์ตลอดการเดินทาง
20. ห้ามมิให้ลูกค้าทุกท่านประพฤติ ปฏิบัติ หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งและผิดต่อศีลธรรม ประเพณี และขัดต่อกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ การกระทำอันใดที่ขัดต่อ
   กฎหมาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ
21. กรุณาอย่าทิ้งทรัพย์สินมีค่าไว้ภายในรถยนต์ และโปรดตรวจสอบทรัพย์สินของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกจากรถ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากทรัพย์สิน
   ของท่านเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
22. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดของบริการ เงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และหากมี
   กรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการภายใต้เงื่อนไข กฎ และ นโยบายของบริษัทฯ หากท่านใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัตดังกล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ และ จะขออนุญาตทำการคืนเงินค่าบริการให้แก่ท่านเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับกรณี) ในลำดับถัดไป

Visitors: 28,619